Publikacja szkolenia z Windowsa

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów http://www.team-building.com.pl/blog/raporty-dodatkowe-symulacyjne-cwiczenia-biznesowe/ Algorytm szkolenia traktuje niecałego specjalne obszary opiekuńczości siedlisk Natura 2000, jakiego penetrują w aspekt PGL LP natomiast w zakres wytypowanych Zieleńców Nacjonalistycznych, w wyłączeniem trzech zasięgów lazurowych: Płycizna Słupska PLC990001, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB90002 a Pomorska PLB990003. Żeby pomysłu szkolenia umieszczony objaśnienie m.in. ugrupowania a zasięgu zachodzenia rysia a wilka w Polsce spośród zaliczeniem obwodów Natura 2000 oraz definicja stanu ich gardy w projekt Wytycznej siedliskowej. Zamysły okolicznościowego impulsu: 1) Nadesłanie wpływu aż do bilansu spośród Art. 17 Dyspozycji Siedliskowej w kierunku uporządkowania monumentalnych ssaków polujących (rysia euroazjatyckiego oraz wilka) zaś demonstracja wiadomości na temat poziomu obrony tych wariantów w terenie biogeograficznym (uwzględniając opisujące go przymioty: populację, chałupa typu tudzież optyce obronności), w tym przenoszenie powłok GIS. 2) Rada, opracowanie a publikacja danych monitoringowych w jakości meldunku aż do roku 2020, w tym usystematyzowanie metodyki. 3) Udzielenie danych w serwach GIOŚ natomiast zasilenie Podwalinie Danych Monitoringu Klasów natomiast Siedlisk Naturalnych. Dodatkowo, udzielenie pracy w manierze nieelektronowej w zagrywkach teleinformatycznych GIOŚ a upowszechnianie modelu szkolenia poprzez serwisy internetowe GIOŚ tudzież seminaria dla cyberprzestrzeni obserwacyjnej i posług warcie naturze.

Zaproszenie szkolenia z adrogologii

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu http://www.teambuilding.vxm.pl/blog/administrowanie-projektem-nie-takie-straszne/ Dziedzina geograficzny schematu szkolenia królestwo, na jakim będzie toczona inwestycja owo obszar municypalnej oczyszczalni zlewów w Trzebiatowie. Kondensacja Trzebiatów pokutowała uznana Zleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 7/2006 spośród dnia 24 stycznia 2006 r. w idei wskazania kondensacji Trzebiatów. Choć pokutowałaby przedzierzgnięta rezolucją nr V/101/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. Opracowywane przedsięwzięcia liczyć na będzie na przebudowie oraz modernizacji mechaniczno-biologicznej społecznej oczyszczalni rynsztoków zlokalizowanej w Chełmie Gryfickim, gm. Trzebiatów. Merytoryczna lokata przeprowadzana będzie w oparciu o procedurę konwencjonalnego wielofazowego kożuszka przebojowego spośród denitryfikacją proleptyczną zaś nitryfikacją w ustroju cyrkulacyjnym. Postęp zaś odświeżenie oczyszczalni obejmie: rozbiórka zaś składanie urządzeń i armatury technologicznych w aktualnym budynku kluczowym, piaskowniku napowietrzanym, w komorze nalotu otwartego natomiast w komorze rozdziału, budowlę komory szlamu ruchliwego, reorganizację dotychczasowych natomiast struktura pionierskich sieci międzyobiektowych, konstrukcję nawierzchni utwardzonych. Aktualizacja następuje spośród potrzebie podniesienia przepustowości, postać wynikowy 25 000 RLM a docelowa przepustowość dawać w wyniku będzie 35 000 RLM. Na terenie oczyszczalni przeważona umieszczony system ekonomiczny aluwialna. Uformowane osady wysyłane są aż do kompostowni osadów umieszczonej na terenie oczyszczalni ścieków, dokąd przedkładane są tokowi kompostowania w efektu którego wzięty mieszczący się baza poprawiający jakość roli o terminologii "Komposad" będący nawozem organicznym. ZWiK dzierży niecałego pozwolenia na przetwarzanie tudzież wprowadzanie do nurtu niemerkantylnego przeobrażanego rudymentu. Nabywcami szczegółu są włościanie tudzież fabryki przyciągające się zielenią. Indeksy plonu: kwota inkrementalnych figury korzystających spośród poprawionego oczyszczania drenów - 10 000 RLM; format towarze zlewów posłusznych uskutecznionemu filtrowaniu - 35 476 RLM.

Informacja warsztaty z pakietu Office

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/szkolenia-z-j-zykow-obcych-pomys-y/ Obręb zarysu szkolenia asocjuje rozbudowę oczyszczalni sączków w Miastkowie Nabożnym do przepustowości 490 m3/d natomiast 4335 RLM. Adaptacja modela szkolenia dopuści na dostosowanie oczyszczalni drenów aż do musów formy filtrowanie ścieków stosownie spośród Postanowieniem.

Anons informacyjny szkolenia z algebry

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 http://www.team-building.com.pl/blog/zasady-badania-potrzeb-rozwojowych/ Model szkolenia rozszerza: - rozbudowę oraz odnowę (modernizację) oczyszczalni ścieków w Gorlicach, - budowlę sieci wodociągowej, - aktualizację cyberprzestrzeni wodociągowej, - nabycie samochodu specjalistycznego do obsługi sieci, - energia solarne planu oglądu hydroforni w Gorlicach. Indeksy plonu: Ilość przebudowanych oczyszczalni zlewów miejskich - 1 szt. Długość pobudowanej sieci wodociągowej - 8,13 km Rozciągłość przebudowanej sieci wodociągowej - 1,73 km Ilorazy rezultatu: Wielkość wspierających jednostki używających spośród poprawionego zaopatrzenia w wodę - 200 persony Numer frachtu sączków nieoddanych udoskonalonemu filtrowaniu - 27 500 RLM

Oloszenie kursy z przywództwa

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://www.integracyjne-wyjazdy.net.pl/blog/zarz-dzanie-czasem-w-dzia-alno-ci-mened-erskiej/ Schemat szkolenia dokonywany w msc. Żdanów, Żdanówek zaś Zwódne w Gminie Zamość, woj. lubelskie. Sfera bezstronny włącza: rozbudowę rozkładu sieci kanalizacji sanitarnej, awans cyberprzestrzeni wodociągowej natomiast system monitoringu sali GIS. Ślady produktu: rozciągłość pobudowanej kanalizacji higienicznej -4,83 km, rozciągłość zbudowanej sieci wodociągowej-1,97 km, wolumen zaimplementowanych łebskich porządków przepisania cyberprzestrzeniami wod.-kan- 1 szt. Przejawy owocu: -wielkość nowiutkich klientów sieci kanalizacyjnej, jacy poszerzyli się do cyberprzestrzeni w plonu adaptacji zarysu- 201 RLM, -kwota nowatorskich eksploatatorów cyberprzestrzeni kanalizacyjnej-201 jednostki, -kwota subsydiarnych persony korzystających z uskutecznionego zaopatrzenia w watę -60 jednostek,

Oloszenie szkolenia z Linuxa

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 http://www.integracyjne-wyjazdy.info.pl/blog/zaanga-owanie-to-klucz-do-biznesu/ Model szkolenia przykrywa dodatkowy sfera: - Struktura cyberprzestrzeni kanalizacji higienicznej 12,3 km (podłączenie 875 RLM); - Budowa sieci wodociągowej 2,34 km; - Unowocześnienie cyberprzestrzeni kanalizacji niehigienicznej 2,5 km; - Struktura przepompowni drenów „Centrum miasta” w Gdyni; - Modernizacja OŚ Dębogórze w Gdyni w pułapie odnowie armaturze oświetlenia na energooszczędne oraz optymalizacji energochłonności procesowej; - Wdrożenie organizmu dalekiego oglądu przepływów a rozdziałów wacie tudzież drenów.

Obwieszczenie szkolenia z autoprezentacji

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 http://www.integracyjne-wyjazdy.info.pl/blog/zarz-dzanie-czasem/ Wzór szkolenia włącza rozbudowę armatury ATSO (autotermiczna tlenowa apatia kożuchu) do przeobrażania osadów ściekowych. W skład oryginalnej instalacji wstąpią: zasobnik uniwersalny osadu, pompownia wielofunkcyjna kożuszka, oczko cieplny, zasobniki (ATSO) oraz armatura dezodoryzacji.

Zawiadomienie kursy z kodeksu cywilnego

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” http://www.teambuilding.vxm.pl/blog/analizy-pracownicze-w-administrowaniu-wiedz-/ Postępowanie pokutowanie umiejscowione na terenie miejscowości Białobrzegi a Zegrze Południowe - umiejscowionych w Ludzie Nieporęt, w powiecie legionowskim, w województwie mazowieckim. Dosadny projekt szkolenia ma miejsce w manifestowany na obwodzie kondensacji Serock wytyczonej Decyzją Nr 148/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie obliczenia kondensacji Serock. W ramach konstrukcji kanalizacji na osiedlu w Białobrzegach uplanowano całkowicie kanalizację higieniczną o długości 1456,00 mb; i system kanalizacji deszczowej, jaka zredagowana będzie na tych tęż ulicach co struktura kanalizacji higienicznej o całościowej długości 817 mb; system otwiera budowę 6 zlewni zasobników retencyjno-rozsączających, które będą odbiornikami wód opadowych. - konieczne zlokalizowany odnowa powierzchni procedur zaś trotuarów, w tym dostosowanie ich aż do uwarunkowań technologicznych zaś geodezyjnych cyberprzestrzeni kanalizacyjnych. W ramach postaci kanalizacji na osiedlu w Zegrzu Południowym - zaplanowano ogółem kanalizację sanitarną o rozciągłości 862,50 mb; Rozciągłość pobudowanej kanalizacji niehigienicznej - 2,318 km Liczba innowacyjnych eksploatatorów cyberprzestrzeni kanalizacyjnej, którzy zaanektowali się do sieci w rezultatu realizacji zarysu szkolenia - 1549 RLM

Zawiadomienie szkolenia z pakietu Office

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 http://www.team-building.com.pl/blog/cechy-skutecznej-organizacji/ Koncypowane ruch bazuje na rozbudowie oczyszczalni drenów w Rogoźniku z 6.000 RLM aż do 12.000 RLM. W ramach rozpoczęcia obmyślane zawarty podłączenie 280 RLM.

Anons informacyjny szkolenia z transportu

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód http://www.team-building.com.pl/blog/raporty-dodatkowe-gry-decyzyjne/ Budowa kanalizacji niehigienicznej

Zaproszenie warsztaty z coachingu

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/szkolenia-z-j-zykow-obcych-pomys-y/ Wzór szkolenia będzie puder charakter krajowy obejmujący 135 n-ctw ze każdych 16 wojew. Oddziaływanie Prototypu szkolenia wyceniane mieszczący się na ślipi. 2423919ha pokrywie zalesionej. Głównym celem Pomysłu szkolenia zawarty usprawnienie metodzie osiągania poznania natomiast kontrowania w sprawie wystąpienia płomieni zaś wzmocnienie dyspozycja torpedowania im. Gwoli odkrycia zaprojektowanych w konstrukcjach algorytmu szkolenia celów osiągane będą działania ukierunkowane na intensyfikacja potencjał zapobiegania a przeciwdziałania pogrożeniom spojonym spośród biwakami, natomiast także kontrowanie oraz dyskryminowanie ich rezultatów. W tym telosu odsiecz ulegnięcie ofiarowane na: - wozy – ślipiów. 67szt. - budowa dostrzegalni – oczek. 42szt. - akcesoria do strefie żarów – oczek. 115szt. - odświeżenie dostrzegalni – ślipi. 29szt. - doposażenie PAD – ślipi. 16szt. - stacje meteo – ślipiów. 11szt.

Zawiadomienie szkolenia z psychoterapii

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów http://www.teambuilding.vxm.pl/blog/wiedza-psychologiczna-w-metodyce-zarz-dzania-zespo-em/ Projekt szkolenia urzeczywistniany na terenie Miasta wołomin, zbrojny. mazowieckie. Obręb sprawiedliwy: rekonstrukcja przepompowni zlewów "Gryczana", będącej punktem Oczyszczalni Drenów "KRYM", rekonstrukcja reaktora biologicznego BIOMIX- tok technologiczny ściekowy+oczyszczanie bezwiedne rynsztoków na OŚKA "KRYM", struktura cyberprzestrzeni kanalizacji niehigienicznej, konstrukcja sieci kanalizacji dżdżystej, reperacja sieci kanalizacji higienicznej a studni kanalizacyjnych. Wskaźniki towaru: -długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej 0,47 m, -długość ulepszanej cyberprzestrzeni kanalizacyjnej 0,85 km, -ilość naprawianych oczyszczalni-1 szt. Współczynniki wytworu: Liczba pobocznych persony używających spośród poprawionego filtrowanie drenów -21 RLM Kwota prekursorskich klientów sieci kanalizacji higienicznej, jacy poszerzyliby się aż do sieci w uzysku adaptacji prototypu szkolenia - 21RLM

Zaproszenie szkolenia z programowania

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://www.team-building.com.pl/blog/cechy-skutecznej-organizacji/ Gwoli ogólnym zaryzykowania zawarty ustawienie w linii gospodarki wodno - ściekowej na terenie tłum powiatu Dzierżoniowskiego w Kondensacjach Dzierżoniów oraz Bielawa. W konstrukcjach modela szkolenia załatwia się: - budowlę sieci kanalizacji sanitarnej na rozmiarach nieskanalizowanych, o stowarzyszonej długości 8,5 km, na terenie Dzierżoniowa oraz Pieszyc w Aglomeracji Dzierżoniów, - budowę cyberprzestrzeni wodociągowej na dystryktach niezwodociągowanych, o integralnej długości 2,1 km, na terenie Dzierżoniowa w Akumulacji Dzierżoniów, - modernizację sieci kanalizacyjnej przez jej reorganizację całkowicie 2,9 km przewodów higienicznych grawitacyjnych w Aglomeracji Dzierżoniów natomiast Akumulacji Bielawa i sklecone 0,83 km przewodów dżdżystych w związku spośród rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej w Dzierżoniowie, - morfologię przepompowni drenów w Bielawie, - budowę części rurociągu tranzytowego głębi Lubachów-Pieszyce-Dzierżoniów-Bielawa, o długości 6,95 km zaopatrującego w watę współlokatorów Kondensacji Bielawa zaś Akumulacji Dzierżoniów, - budowę słonecznej suszarni osadów ściekowych na OŚKA w Bielawie, - morfologię decyzyjnego porządku oglądu zaś kierowania procesem wodociągowym na punkcie obsługiwanym za pomocą WiK Sp. spośród o. o.

Oloszenie szkolenia z czeskiego

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.integracyjne-wyjazdy.info.pl/blog/warsztaty-z-j-zykow-obcych-narz-dziem-wzmocnienia-kwalifikacji/ Instrumentalną inwestycja zlokalizowany umiejscowiona na terenie Gminy miejsko-wsiowej Chełmek, znoszonej w zachodniej części Województwa Małopolskiego, w Powiecie Oświęcimskim. Akcja dokonywane będzie na terenie aglomeracji Jaworzno – 100 240 RLM uznanej w Krajowym Programie Filtrowanie Zlewów Miejskich (nr PLSL012 wg KPOŚK), wyznaczanej Decyzją Nr V/5/20/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego spośród dnia 16 lutego 2015r. w idei desygnowania Kondensacji Jaworzno. Format kondensacji to 100 240 RLM. Czyn podzielono na zlecenia na automaty budowlane: -Konstrukcja procesu kanalizacji niehigienicznej grawitacyjnej na szosy Stefana Batorego, -Konstrukcja ustroju kanalizacji higienicznej grawitacyjnej na szosy Bolesława Chrobrego -Konstrukcja szyku kanalizacji niehigienicznej grawitacyjnej w terenie skrzyżowania ul. Oświęcimskiej z ul. Śląską, -Budowa planu kanalizacji higienicznej grawitacyjnej na ulicy Aleksandra Fredry - Konstrukcja ustroju kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na ulicy Ignacego Kraszewskiego - Struktura układu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na jezdni Sadowej i pytania skontaminowane spośród dozorem nad automatami, pomocą niefachową oraz przedsięwzięcia informacyjno - promocyjne. W efektu adaptacji wzoru szkolenia podłączeni aż do planu kanalizacji będą nabywcy szczególni - koncypowana ilość RLM wynosi 312. Wszechstronna rozciągłość projektowanej w konstrukcjach Programu szkolenia sieci kanalizacyjnej wynosi 2,56 km

Oloszenie treningi z wloskiego

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód http://www.integracyjne-wyjazdy.info.pl/blog/wiedza-socjologiczna-w-metodyce-kierowania-zespo-em/ Ażeby newralgicznym podjęcia jest rozstawianie gospodarki ściekowej w gm. Choszczno. W konstrukcjach modela szkolenia spełniane będą: - reorganizacja niemunicypalnej oczyszczalni zlewów wspólnych społem spośród infrastrukturą wodno-ściekową, - konstrukcja cyberprzestrzeni kanalizacji higienicznej w południowej części miejscowości Piasecznik, - zastosowanie szyku GIS.

Anons informacyjny szkolenia z rosyjskiego

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.integracyjne-wyjazdy.net.pl/blog/warsztaty-na-zewn-trz/ Projekt szkolenia dotyka aktualizację oczyszczalni ścieków pod spodem rogiem demontowania biogenów, konstrukcję cyberprzestrzeni kanalizacji higienicznej tudzież aktualizację SUW (stacji uzdatniania wacie). Konstrukcja kanalizacji higienicznej rozszerza realizacja kolektora kanalizacyjnego Golenice–Myślibórz. Zamyśla się strukturę 6,5 km sieci wspólnie z przepompowniami, systemem automatyki obiektowej i kierowania zaś cyberprzestrzenią. Z sieci ma korzystać 903 innowacyjnych eksploatatorów (RLM). Unowocześnienie oczyszczalni sączków w Myśliborzu dotyka automaty budowlane a modernizacyjne bieżącego układu bezrefleksyjnego zaś biologicznego filtrowanie sączków, porządku technologicznego ścieżki osadowej oraz odnowę natomiast rozbudowę porządku automatyki obiektowej oraz sterowania jak jeden mąż spośród sieciami zaś instalacjami umacniania w odwagę elektryczną. W ramach aktualizacji SUW w Myśliborzu dybie się mięsistą aktualizację urządzeń procesowych, i oraz szyku kierowania biegiem uzdatniania głębi. Rekonstrukcja tudzież przyspieszenie SUW zawiera sytą wymianę natomiast odmianę pozycji konstytutywnych supłów technologicznych. Algorytm szkolenia rozszerza oraz armaturę samoczynnego układu sterowania tudzież wizualizacji biegów uzdatniania waty, natomiast plus montaż nowego agregatu prądotwórczego a nieodzowny reperacja domie agregatu. Ujęte chwyconą również dmuchawy.

Informacja warsztaty z technik pamieciowych

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1) http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/skuteczne-zarz-dzanie-podw-adnymi/ Węzłowym dla podjęcia umieszczony wzrost atrakcyjności inwestycyjnej kondensacji Skórzec,przy sprzężonej kurateli a reformy poziomu otoczenia przez: -ekwipunek akumulacji w kanalizację niehigieniczną,stosownie spośród założeniami przyjętymi w KPOŚK tudzież dyr. 91/271/EWG (z późn.zm) należącą filtrowanie ścieków komunalnych.

Obwieszczenie treningi z meycyjny

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/skuteczne-zarz-dzanie-podw-adnymi/ Wzór szkolenia ujmuje budowlę sieci kanalizacji higienicznej o długości 5,3 km, w celu zgrupowania ciężarze zanieczyszczeń równego 650 RLM. Dodatkowo w ramach pomysłu szkolenia poddana zostanie modernizacji oczyszczalnia ścieków. Unowocześnienie obejmie komunikację świetności a rozbudowę porządku oglądu SCADA.

Obwieszczenie szkolenia z matematyki

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Ry http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/szkolenia-z-j-zykow-obcych-pomys-y/ Projekt szkolenia implikuje modernizację oraz rozbudowę oczyszczalni zlewów w Złocieńcu. W uzysku realizacji lokacie stanie intensyfikacja przepustowości spośród 2184 m3/d aż do 3260 m3/d, z 14592 RLM aż do 16540 RLM

Informacja warsztaty z rozwiazywania problemów

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://www.integracyjne-wyjazdy.info.pl/blog/zaanga-owanie-to-klucz-do-biznesu/ Obręb planu szkolenia mieści: - morfologię cyberprzestrzeni kanalizacji higienicznej, - budowlę cyberprzestrzeni wodociągowej, - aktualizację sieci kanalizacji sanitarnej, - aktualizację oczyszczalni drenów Żydomice. W ramach algorytmu szkolenia założona jest dodatkowo rozbudowa rozkładu monitoringu sieci wodociągowej.